Trường Tiểu học Đa Mai thực hiện công khai các khoản thu năm học 2018-2019.